โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI

Product Code: SW0058
Availability: In Stock
Viewed 1685 times

Product Description

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI

โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI (Human Resource Management Intelligenc) ตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ให้มากกว่าโปรแกรมเงินเดือน โดยโปรแกรมสามารถคำนวณเงินเดือนและค่าแรงของพนักงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ครอบคลุมทุกเรื่องงาน HR รองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลาย ปลอดภัยและรองรับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ รวมถึงองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ "Multi Company" บริหารจัดการข้อมูลได้หลายบริษัทในระบบเดียว นอกเหนือจากนี้โปรแกรมเงินเดือน HRMI ยังมีระบบที่สามารถช่วยงาน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบสมัครงานออนไลน์, ระบบลาออนไลน์, ระบบฝึกอบรมพนักงาน, ระบบสวัสดิการ, ระบบประเมินผล

ฟีเจอร์หรือคุณสมบัติเด่นของ โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI 

     1. Organization : จัดการโครงสร้างองค์กร และข้อกำหนดองค์กร

     2. Personnel : บันทึกข้อมูลส่วนตัวพนักงานอย่างรอบด้านโดยสามารถ Import ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ง่าย

     3. Time Attendance : บันทึกตารางงานเข้า-ออกของพนักงาน สามารถกำหนดเบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าโอที และรองรับการทำงานแบบ Flexible Time

     4. Payroll : คำนวณเงินเดือน/ค่าแรง (พนักงานรายเดือน, รายวัน, รายเหมา) กำหนดงวดการจ่ายได้หลายงวด รองรับกฎระเบียบของรัฐบาล, สามารถนำส่งภาษีออนไลน์ได้ และออกสลิปเงินเดือน (Pay Slip) หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ภงด.91, 50 ทวิ ซึ่งสามารถยื่นกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม, กองทุนทดแทนและกรมแรงงาน

     5. Approve Center : ระบบอนุมัติเอกสาร สามารถตั้งระดับขั้นการอนุมัติเอกสารได้ ระบบมี e-mail แจ้งเตือน

     6. Welfare & Loan : รูปแบบสวัสดิการหลากหลาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียน, กองทุน ฯลฯ สามารถสร้างกำหนดเงื่อนไขได้เองตามความต้องการ

     7. Training : ระบบพัฒนาและฝึกอบรม สามารถกำหนดหลักสูตร วางแผนการอบรมรายปี และสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมนั้นได้

     8. Recruitment : ระบบสรรหาบุคลากร สามารถยื่นใบสมัครได้ง่ายผ่านระบบ สามารถนัดสอบ นัดสัมภาษณ์ และ Post ข้อมูลไปยังระบบ Personnel

     9. Employee Self-Service (ESS) : ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานด้าน HR นั้นเป็นเรื่องง่าย ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน 

     10. Dashboard : วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลให้อยู่ในรูปแบบของรายงานหรือ กราฟต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณ หรือวางแผนต่างๆ ในอนาคต

     11. HCM : ระบบบริหารทุนมนุษย์ ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศ ทำให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) และการประเมินสมรรถนะของพนักงาน (Competency) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้งานง่าย ผ่าน smart phone ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ่นใหม่

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI เหมาะกับผู้ใช้งานกลุ่มไหน?

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด และธุรกิจทุกรูปแบบ รวมถึงองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ "Multi Company" บริหารจัดการข้อมูลได้หลายบริษัทในระบบเดียว


การติดตั้ง / วิธีการใช้งาน : https://www.youtube.com/watch?v=smvH4klwZmQ

Write a review

Please login or register to review